لیست قیمت خدمات CIP

لیست قیمت خدمات جایگاه تشریفات اختصاصی (CIP) به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف

شرح خدمات

قیمت (ریال)

مالیات بر ارزش افزوده (۹%)

قابل پرداخت (ریال)

۱

CIP

۳۲,۱۱۰,۰۰۰

۲,۸۹۹,۹۰۰

۳۴,۹۹۹,۹۰۰

۲

گلد هواپیمایی امارات

۱۶,۳۱۲,۵۰۰

۱,۴۶۸,۱۲۵

۱۷,۷۸۰,۶۲۵

۳

مستقبل

۱۳,۰۵۰,۰۰۰

۱,۱۷۴,۵۰۰

۱۴,۲۲۴,۵۰۰

۴

سوئیت ۱ تخته ۶ ساعته

۱۰,۰۵۰,۰۰۰

۹۰۴,۵۰۰

۱۰,۹۵۴,۵۰۰

۵

سوئیت ۱ تخته ۱۲ ساعته

۱۷,۲۵۰,۰۰۰

۱,۵۵۲,۵۰۰

۱۸,۸۰۲,۵۰۰

۶

سوئیت ۱ تخته ۲۴ ساعته

۲۵,۹۵۰,۰۰۰

۲,۳۳۵,۵۰۰

۲۸,۲۸۵,۵۰۰

۷

سوئیت ۲ تخته ۶ ساعته

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱,۱۸۸,۰۰۰

۱۴,۳۸۸,۰۰۰

۸

سوئیت ۲ تخته ۱۲ ساعته

۲۰,۷۰۰,۰۰۰

۱,۸۶۳,۰۰۰

۲۲,۵۶۳,۰۰۰

۹

سوئیت ۲ تخته ۲۴ ساعته

۲۹,۲۵۰,۰۰۰

۲,۶۳۲,۵۰۰

۳۱,۸۸۲,۵۰۰

۱۰

سوئیت ۳ تخته ۶ ساعته

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

۱۶,۳۵۰,۰۰۰

۱۱

سوئیت ۳ تخته ۱۲ ساعته

۲۲,۹۵۰,۰۰۰

۲,۰۶۵,۵۰۰

۲۵,۰۱۵,۵۰۰

۱۲

سوئیت ۳ تخته ۲۴ ساعته

۳۲,۲۵۰,۰۰۰

۲,۹۰۲,۵۰۰

۳۵,۱۵۲,۵۰۰

۱۳

ویلچر

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۷۷,۰۰۰

۱۶,۶۷۷,۰۰۰

۱۴

پت

۱۶,۴۲۵,۰۰۰

۱,۴۷۸,۲۵۰

۱۷,۹۰۳,۲۵۰

۱۵

ویزا

۱۳,۰۵۰,۰۰۰

۱,۱۷۴,۵۰۰

۱۴,۲۲۴,۵۰۰

۱۶

اتاق کنفرانس

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۲۰,۰۰۰

۱۹,۶۲۰,۰۰۰

۱۷

اتاق VIP

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۵,۰۰۰

۱۴,۷۱۵,۰۰۰

۱۸

ترنسفر کمری

۶,۲۱۳,۰۰۰

۶,۲۱۳,۰۰۰

۱۹

ترنسفر ون

۷,۳۵۷,۵۰۰

۷,۳۵۷,۵۰۰

۲۰

خدمات پارکینگ

۱۱۰,۰۰۰

۹,۹۰۰

۱۱۹,۹۰۰