Cipikia

خدمات حیوانات خانگی

ارائه خدمات برای حیوانات خانگی در جایگاه تشریفات اختصاصی امکتن پذیر می باشد. برای استفاده از خدمات حیوانات خانگی نیاز به مدارک کامل حیوانات و بلیط می باشد. با داشتن بلیط و مدارک کامل کلیه خدمات از قبیل داخل کابین یا قسمت بار میتوانید استفاده کنید.: